Obowiązki komornika

Wielu osobom wydaje się, że komornik, który zajmuje majątek dłużnika, czerpie z tego tytułu znaczące korzyści finansowe. W rzeczywistości sprawa wygląda nieco inaczej. Funkcjonariusz publiczny, zajmujący się egzekucjami komorniczymi ma nie tylko ściśle określone zadania, ale także obowiązki, które wynikają z ich wykonywania.

Znaczenie ma tutaj przede wszystkim system, w jakim ściągnięte należności przekazywane są osobie uprawnionej do otrzymania długu. Komornik, od momentu wyegzekwowania spłaty długu, ma na przekazanie należności zaledwie cztery dni. Jeśli z jakiegoś powodu ten termin zostanie przekroczony, komornik będzie zobowiązany zapłacić uprawnionemu odsetki od kwoty, która nie została rozliczona w terminie.

Zadaniem komornika jest spieniężenie dóbr zadłużonej osoby, na przykład w drodze licytacji komorniczej. Warto wiedzieć, że praca komornika związana jest też z dużą odpowiedzialnością. Odpowiada on za wszelki szkody, jakie zostaną wyrządzone podczas wykonywania powierzonych mu czynności.

www.chorobagenetyczna.com.pl

Właśnie z tego tytułu wynika fakt, że każdy komornik posiada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, odnoszącej się do odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody.